Login | Contact Us
   
 
 
 
 제품안내 
 ■ 바퀴
  -소형 바퀴
  -경하중 바퀴
  -중하중 바퀴
  -고하중 바퀴
  -높낮이 바퀴
  -충격흡수식 바퀴
  -스텐레스 바퀴
  -전산기기용 바퀴
  -병원용(무소음)바퀴
  -내열성 바퀴
  -발포바퀴-완제품
  -특수바퀴
 ■ AL프로파일
  -AL프로파일
  -프로파일 부속
 ■ 파이프랙
  -파이프
  -메탈조인트
  -플라스틱 조인트
  -슬라이드 파이프 지지금구
  -악세사리
  -롤러트랙(플라콘)
  -롤러트랙 지지금구(GP35)
  -롤러트랙 지지금구(GP40)
  -롤러트랙 지지금구(GP60)
  -롤러트랙 지지금구(GP70)
  -롤러트랙 지지금구(GP85)
 ■ 조절좌/레벨푸트
  -조절좌
  -레벨푸트

제품번호
 
현재위치 : Home > 제품안내 > 파이프랙 > 악세사리
파이프메탈조인트플라스틱 조인트슬라이드 파이프 지지금구
악세사리롤러트랙(플라콘)롤러트랙 지지금구(GP35)롤러트랙 지지금구(GP40)
롤러트랙 지지금구(GP60)롤러트랙 지지금구(GP70)롤러트랙 지지금구(GP85)


AD-SM

AD30PA

AD32RA

AD32WA

AD32WB

AD50RAN

AD50WA

AP-50

BH-A

BH-B

BL28YA-U

CM-100

CM-200

CM-300

CM-A

CR40D

CS28L

CS28R

EWS Work Stopper

F-A

FH-A

FH-B

GS-1014A

GS-1014B

GS-1014C

GS-1250A

GS-2070C

GS-2070D

HC28A

HG-D

HK28WA

HK28WB

HM28YA

LA(300*100mm)

LA-C(300*220mm)

LA-D(150*60mm)

LA-E(210*100mm)

LC(250*80mm)

LK28A

LK28S

MCP-B-L

MCP-B-R

NP-150(150*54mm)

NP-B(150*59mm)

NP-C(150*55mm)

NP-D(150*60mm)

NP-E(150*30mm)

PC-A

PC-B

PC-C

PC-D

PH-A

PS-A

PS-B

R-A

RF-01

RF-02

RG-40A

RG-40B

RG-40C

SG-28A

TH50PA

TH50YA

TH65YA

Wire Racks

볼트/너트

인너캡

인서트

 
 
상호 : 한국바퀴프로파일산업
대표 : 이 동연 개인정보책임자 : 송근택
사업자번호 : 317-81-33335 통신판매사업자번호 : 2013-충북청주-0023호
주소 : 충청북도 청주시 상당구2 순환로 364 (충북산업용재유통상가 108동 131,132호)
전화 : 043-214-8095, 팩스 : 043-214-8582 E-Mail : mot143@hanmail.net